dilluns, 25 de maig de 2015

PAU 2015

ESTUDIS DE GRAU EN:_____________________________________________________ALUMNES QUE JA S'HAN PRESENTAT A LA PAU EN ANYS ANTERIORS I ARA VOLEN TORNAR-SE A PRESENTAR PER TAL DE MILLORAR LA NOTA PAU

MILLORA DE QUALIFICACIÓ  JUNY 2015
                 Termini de matrícula: 27, 28 i 29 DE MAIG 2015


____________________________________________________

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2015-16

Preinscripció a Cicles Formatius
Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà i SuperiorHaureu de presentar signada únicament una sol·licitud  fins al 1 de juny de 2015 (dia inclòs), data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.


Pas 1 - Omplir la sol·licitud
Pas 2 - Confirmar i imprimir la sol·licitud
Pas 3 - Obtenció de l'Imprès omplit
Pas 4 - Lliurament en el centre de 1ª opció.


Calendari d’admissió per a ensenyances de cicles formatius de 
grau mitjà i superior de Formació Professional.

Proces ordinari


 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: el 20 de maig.
 2. Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior d’FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 21 de maig a l’1 de juny, ambdós inclosos. Per a les sol·licituds a CF en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l’assistent telemàtic. 3. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça de cicles formatius, certificació de qualificacions de l’ESO, Batxiller o equivalents; o certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 12 de juny.
 4. Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior d’FP específica: fins al 16 de juny.
 5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 17 de juny.
 6. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 25 de juny.
 7. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 26 de juny.
 8. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 30 de juny.
 9. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 1 de juliol. Contra esta resolució, els interessats podran interposar un recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.
 10. Termini de formalització de matrícula per als alumnes admesos en el procés ordinari: de l’1 al 6 de juliol.


Calendari d’admissió per a ensenyances de cicles formatius de 
grau mitjà i superior de Formació Professional.

Proces extraordinari


 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: el 13 de juliol.
 2. Presentació de sol·licituds d’admissió amb requisit acadèmic del 14 i 15 de juliol. 
 3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 20 de juliol.
 4. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 23 de juliol.
 5. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 24 de juliol
 6. Termini de formalització de matrícula per als alumnes admesos en el procés extraordinari: del  29 i 30 de juliol.