dimecres, 26 de maig de 2010

CALENDARI PROVES D'ACCÉS LOE CURS 2009/2010

Hui, 26 de maig, ens han facilitat en la UJI el calendari de les proves d'accés.
Convocatòria ordinària de juny i convocatòria extraordinària de setembre.

Us posem l'enllaç per accedir a veure les dates.


Important per als alumnes, ara en juny:
- Dies de proves d'accés 9, 10 i 11 de juny
- Dia lliurament de notes 18 de juny.

El dia 18 de juny ja us explicarem tot el referent a les reclamacions i/o petició de segones correccions. També us informarem sobre la preinscripció a la universitat.

dissabte, 22 de maig de 2010

NOU HORARI DE LA PROVA D'ACCÉS

En la pàgina de la UJI Futurs estudiants hi ha informació en relació a les proves d'accés a la universitat, exàmens d'anys anteriors... sempre us recomanem que mireu Transició secundària UJI, ara han afegit un arxiu comprimit interessant anomenat Simulador de la prova d'accés a la universitat PAU, també us recomanem accés per on podreu accedir a "Accés a la universitat el curs 2010-2011".
En l'enllaç "Guia de les proves d'accés a la universitat curs 2009-2010" trobareu, com ja us vam informar en aquest blog fa temps, models d'exàmens per aquest any.

Us posem el nou horari de la prova d'accés:
En juny els dies 9, 10 i 11 i el lloc en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
En setembre els dies 9, 10 i 13 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

En juny "Els estudiants s'han de presentar a l’Edifici de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (Campus del Riu Sec) a les 9 hores al matí i a les 14:30 hores a la vesprada" .

L'IES Professor Broch i Llop en juny estem en el Tribunal número 1.

Els alumnes hauran d'anar provistos del document nacional d'identitat com a mitjà d'identificació a l'hora de realitzar les proves.

P.D. El dia 18 de juny tindrem les notes.

dilluns, 10 de maig de 2010

GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN ANGLÈS A CATALUNYA

Alguns alumnes ens heu preguntat per les proves d'aptitud per a aquesta titulació, és per això que us posem ací la següent informació.
Aquest grau, en Catalunya, requereix realitzar a més de la PAU una prova d'aptitud.
La Universitat Autònoma de Barcelona ja ha presentat el termini de matrícula de la prova d’aptitud personal d’Anglès.
La Universitat Pompeu Fabra també ha presentat el termini de matrícula per a fer la prova d'aptitud personal per a aquest grau.

La matrícula de la prova i la preinscripció universitària s’hauran de formalitzar per mitjà d’internet https://accesnet.gencat.cat. El termini serà des del 2 de juny fins el 14 de juny de 2010.

diumenge, 9 de maig de 2010

MODIFICACIÓ BOE ACCÉS A L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAUS

Ha sido publicado este Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, en él se modifican algunos puntos del Real Decreto del BOE del 14 de noviembre.
Es importante su consulta para todos los alumnos que vayan a presentarse a las pruebas de sectividad 2010.
Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Respecto a los alumnos que aprobaron la selectividad con anterioridad a 2010:
"... A los estudiantes que habiendo superado la prueba de acceso a la universidad con anterioridad al año 2010 y pretendan acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se presenten procedimientos de concurrencia competitiva, se les calculará la nota de admisión conforme a la fórmula:

Nota de admisión = CDA + a*C1 + b*C2

CDA= La calificación definitiva del acceso obtenida con anterioridad al año 2010.
C1, C2= Las calificaciones de un máximo de dos materias de las que el estudiante se examinó en el segundo ejercicio de la prueba de acceso que hace valer, con un valor mínimo de 5 puntos.
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el anexo I.
Lo anterior será de aplicación en el procedimiento que se celebre para la admisión en el año académico 2010-2011.
A partir del año académico 2011-2012, a los mencionados estudiantes les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional tercera de este real decreto página 46944.
Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes que han superado la prueba de acceso a la universidad con anterioridad al año 2010, podrán optar por realizar la nueva prueba de acceso para mejorar nota, bien sea en su fase general o bien a las dos fases de acuerdo con lo establecido en este real decreto."

dimarts, 4 de maig de 2010

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ADMISSIÓ

Us posem aquest enllaç d'admissió a la Universitat de València on ens comenten coses importants sobre l'admissió als estudis de grau.

Entreu on diu "des del batxillerat" i podreu trobar informació sobre :
PROVES D'ACCÉS.
Proves d’Accés a la Universitat (PAU)
Consulta de resultats de les PAU
LA PREINSCRIPCIÓ
Sol•licitar plaça en la Universitat.
Reserva de places
Oferta de graus i places 2010-2011
Termini i lloc de presentació. Documentació que cal presentar
Títols de batxillerat anteriors a la LOE
Accés a la SOL•LICITUD
Resultats de la preinscripció
Notes de tall del curs 2009-2010
Notes de tall fase A juny 2010
Matrícula dels estudiants admesos
Llistes d’espera. Adjudicació de vacants
Ponderacions de les matèries de modalitat del batxillerat

Si un alumne entrara des de "títol de Tècnic Superior (CFGS)" hi havien novetats, ja que per a determinats graus havien posat proves específiques PERÒ AQUESTES PROVES NO ES FARAN AQUEST ANY 2010 JA QUE S'HA RESOLT RETIRAR-LES.